رسانه

بخش دیپلماسی عمومی و رسانه ای 

سفارت جمهوری اسلامی ایران- رم

 

Ambasciata della R.I. Iran

Via Nomentana 361

00162 Roma - Italia

Email: rom.media@mfa.gov.ir

Tel:+390686328492

 

Twitter

iraninitaly@